2007/02/17

Korb Erzsébet: Önarckép, 1921 körül.

Korb Erzsébet: Önarckép, 1921 körül. Magántulajdon
Korb Erzsébet festménye szintén táji környezetben pózoló önarckép. A művészről készült portréfotó jól mutatja, hogy a művész miként alakul át, miként "öltözik be" az általa kiválasztott szerepbe. Az aszketikus szigorral ábrázolt önportré a szerzetesi elhivatottsággal dolgozó magányos művész eszményképét sugallja, a felülről kiáradó napsütés dicsfényként fogja körül az egykedvű nőalakot, felsőtestének zárt tömege mögött stilizált tájháttér, dobozszerű épületegyüttes húzódik: "A külvilág színpadi háttér, melyen jellegzetesen rajzolódik az én körvonala." Míg Korb egy korábbi, lappangó önarcképe palettával és ecsettel a kezében még hagyományos mintákat követ, addig ezen a képen arcvonásai férfiasan kemények, sötét zubbonya, félrehajtott feje Patkó egyik korai önarcképére rímel. Korb festményén éppen az önarcképeken oly fontos szerepet játszó kezek nem látszanak. Patkó Károly 1921-es lappangó festményének mesterkélt mozdulata viszont a Korb Alteregóján bal oldalt látható figura jellegzetes kéztartását ismétli meg, és a patetikus színészi gesztusok Patkó ugyanebből az évből származó Tanulmányán is megfigyelhetőek. A szerepjátszó pózolás sokkal dinamikusabb, ám nem kevésbé modoros hangütésű példájával találkozunk Dobrovics Péter egyik korai, Munkás című önarcképén is. A felszegett fejű, "elnyíló szájú" önarcképek egyik viszonylag késői példája Nagy Imre 1925-ös festménye, a művész arca helyett ugyanúgy az izmosan ívelő nyak kapja a legtöbb fényt, mint Szőnyi 1921-es Önarcképén. Nagy Imre a húszas évek elején a Képzőművészeti Főiskolán Olgyai Viktor osztályába járt, majd 1924-ben végleg hazatért szülőföldjére, az erdélyi Csíkzsögödre, ahol - valószínűleg elszigeteltségének köszönhetően - művészete hosszú ideig megőrizte, konzerválta a Szőnyi-kör stílusát.

Thomas Laquer

Laqueur, Thomas: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. Új Mandátum, Budapest, 2002.

Luisa Passerini

Passerini, Luisa: A nők és a feministák története. Balassi Kiadó, 2003
A kötet szerzője, Luisa Passerini olasz feminista történésznő, a torinói egyetem professzora.
1991-ben megjelent esszékötete a nőtörténettel kapcsolatos ismeretek átadását kívánta segíteni: a feminizmus második hullámának egyik vezéralakja szól a harmadik hullám képviselőihez.
A kötet első része a nők szóbeli történetét (oral history) vizsgálja a nők közötti kapcsolatok és a nőiségtudat témakörében: a feminizmus történetét, valamint a politikai erőszakhoz és a baloldali terrorizmushoz kötődő nőket elemzi élettörténetükön keresztül.A második, módszertani rész a kollektív női öntudat hiányával foglalkozik. A szerző célja, hogy az olasz történetírás bemutatásával hozzájáruljon az interszubjektív párbeszéd kialakításához Kelet és Nyugat, Észak és Dél között.

Bori Erzsébet

Bori Erzsébet: A szerencse lányai. Akar-e ön orosz prostituált lenni? A vágy titokzatos tárgya valutában is mérhető. Mészáros Márta lengyel–magyar–orosz filmje a kelet-európai testpiacról. Filmvilág, 2003/2

"A szerencse lányai első része realista és emberi sorsokkal hitelesített életkép, a második fele pedig oktatófilm, bevezetés a luxusprostitúció zárt (és fényezett) világába. A Kelet- és Nyugat-Európa országútjai mentén, a kamionparkolókban, utcasarkokon, illegális és legális kupikban, a kiterjedt szex- és pornóipar isten tudja hányféle intézményében dolgozó rabszolgákról pedig szó se essék. Mi a fene akar ez lenni? Provokáció? Az előítéletek és közhelyek ellen intézett támadás? Közönségcsalogatás? Netán költői igazságszolgáltatás?"

Édes Emma, drága Böbe


Szabó István: Édes Emma, drága Böbe, színes magyar filmdráma, 78 perc, 1992

Lessenyei Márta


Szilágyi Erzsébet emlékkút
Az 1,65m-es bronz szobrot Lessenyei Márta 1968-ban készítette.
II. Szilágyi Erzsébet fasor, a Lupény u-nál

Takács Éva

Takács Éva (1825): Egy barátnémhoz írt levelem nemünk ügyében. In: Tudományos Gyűjtemény, XI., 62–77.
Takács Éva (1825): Barátnémhoz írt második levelem ismét nemünk ügyében. In: Tudományos Gyűjtemény, IX., 73–96.

Simándi Irén

Simándi Irén: A nők választójoga a századfordulótól 1938-ig Magyarországon. Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. 1998/1. 94-144.

Kaari Utrio

Utrio, Kaari: Éva lányai. Az európai nő története. Corvina Könyvkiadó, Budapest, 1989.

Natalie Zemon Davis

Zemon Davis, Natalie: "Nőtörténelem" átalakulóban: az európai helyzet. In Joan Wallach Scott (szerk.): Van-e a nőknek történelmük? Balassi Kiadó, Budapest, 2001. 95-125.

Londa Schiebinger

Schiebinger, Londa: A nők és a tudomány az újkorban. In 2000, Irodalmi és társadalmi havilap. 12. évf. 7. szám, 2000. július. pp. 54-58. A bécsi Institut für die Wissenschaften vom Menschen által rendezett, On the Sources of Hatred című konferencián. (Bécs, 1998. December 17-19.) elhangzott előadás szövege.

Erdős Renée (1879-1956)

Erdõs Renée [Ehrental Regina]
Érseklél, 1879. május 7. - Budapest, 1956. július 9.
Író. Gyermekéveit Győrszigetben töltötte. 14 éves volt, amikor tehetségét, kifejezőkészségét Apa Benedek bencés tanár felismerte, és foglalkozott vele. 16 éves korában került a színiakadémiára. 18 éves korától publikált, elõször verseket, késõbb elbeszélést, regényt is, többek között a Győri Hírlapban, bár ismertsége már az egész országra kiterjedt a szerelmi érzést a korabeli konvenciót merészen túlhaladó, zsidó származását szelíd öntudattal hangsúlyozó verseivel. 1910-ben a Kisfaludy Irodalmi Kör tagjává választották. Később irodalmi termésének nagyobb részét már az elbeszélő próza teszi ki, és igazi nagy sikereit regényeivel aratta. Élményanyagában, képeiben sok győri elemet hordoz, különösen Az új sarj és Az asszony, aki ölt címűek. 1904-től Az újság bécsi, majd római, firenzei tudósítója volt. 1905 és 1914 között Rómában élt. 1913-1918-ban Fülep Lajos felesége volt.

Művei:

Brüsszeli csipke (Bp., 1933.)
Lavinia Tarsin házassága (Bp., 1927.)
A nagy sikoly (Bp., 1923.) Ősök és ivadékok 1-4. köt. (Bp., 1920-29.)
Anterra bíboros (Bp., 1922.) Sibillák könyve (Bp., 1918.)

Kádár Judit: Elsüllyedt szerzők V.: Erotikus, katolikus (Erdős Renée, 1879-1956) . Magyar Narancs
Erdei Nóra: Erdős Renée újrafelfedezése Zempléni Múzsa 2005. tél
Peterdi István: Erdős Renée: János tanítvány. Nyugat. 1911. 13. szám
Görög Imre: Erdős Renée: Alkotók. Nyugat. 1922. 2. szám

Andrássy Katinka, gr. Károlyi Mihályné (1892-1985)

Az 1892. szeptember 15-én Tiszadobon született Andrássy Katinka Id. Andrássy Gyulának, a kiegyezés utáni első miniszterelnöknek, majd a Monarchia külügyminiszterének az unokája volt. 1914-ben lett a felesége gróf Károlyi Mihálynak, aki az 1918 októberi polgári forradalom után előbb miniszterelnök, majd az első magyar köztársasági elnök volt. Férjével együtt 1919-ben Ausztriába távozott, 1935-től Svájcban, 1938-46 között Nagy-Britanniában éltek, s Londonban újságoknál dolgozott.
1946-ban rövid időre hazatértek, majd Károlyi franciaországi követi megbízatása idején Párizsban éltek. Férje lemondása után, 1949-ben a franciaországi Vence-ban telepedtek le. 1963-ban hazatért. Önéletrajzi visszaemlékezései két kötetben jelentek meg Együtt a forradalomban és Együtt a száműzetésben címmel. Kiadta Károlyi Mihály utolsó művét, a Hit, illúziók nélkül című könyvét
Andrássy Katinka életéről, A vörös grófnő címmel Kovács András rendezett filmet 1984-ben.
Zsugán István: Koturnus nélkül. Beszélgetés Kovács Andrással A vörös grófnő című filmről. Filmvilág, 1984/7.

Andrássy-kastély, Tiszadob - Gyermekotthon - Tiszadob, Bocskai u. 59. 42/722-551 Irodalmi emlékiratok: Károlyi Mihályné (1898–1986)

Varsányi Erika: Károlyi Mihályné Andrássy Katinka az emigrációban. Asszonysorsok a 20. században, tudományos konferencia BME 1999.

Varsányi Erika: "Társa egy kivételes embernek" (Andrássy Katinka az emigrációban) Károlyi Mihály emlékére rendezett tudományos konferencia. Politikatörténeti Intézet. 2000.

Varsányi Erika: Károlyi Mihályné Andrássy Katinka emlékére (tudományos konferencia) 2000. Politikatörténeti Intézet.

Irodalmi emlékiratok: Károlyi Mihályné (1898–1986)

  • Károlyi Mihályné (1985): Együtt a forradalomban. [Emlékezések, naplójegyzetek.] (4. kiad.) (Ford. Justus Pál, Balabán Péter.) Európa Kiadó, Budapest.

  • Károlyi Mihályné (1985): Együtt a száműzetésben. (4. Kiad.) (Ford. Balabán Péter.) Európa Kiadó, Budapest.

Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesüle:

Herman Ottó, a nagy polihisztor, természettudós, hozta létre az egyesületet 1882-ben. Magyarország első, s sokáig egyetlen állatvédő egyesülete Európában is az elsők között alakult meg, s ekkor az állati jogok védelme magas szintű volt hazánkban. A történelmi viharok miatt azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. A vérzivataros időkben nem működött az egyesület, majd a II. Világháborút követő politikai-ideológiai környezet miatt nem volt lehetőség társadalmi önszerveződésre. Az egyesület 1967-ben szerveződött újjá, de hosszú évek kellettek még, hogy az alapító eszmevilágához is visszatérhessenek. Gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinka személyes érdeme, hogy a maga köré gyűjtött alig tucatnyi humanistával elérte az akkori hatalomnál, az állatok védelmét szolgáló egyesület létjogosultságának elismerését."

Éjszakai állatkert - Antológia a női szexualitásrólForgács Zsuzsa Bruria, Gordon Agáta, Bódis Kriszta (szerk.) 2005: Éjszakai állatkert. Antológia a női szexualitásról. Jonathan Miller Kiadó-Artizánok, Budapest.

Járitz Józsaddddddddddddd ddddddddddd d d dddddddddddd d d d

Járitz Józsa: Ülő nő.

munka, munkaerőpiac

Kornis Gyula

Kornis Gyula (1927): A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Tizenegyedik rész: Magyar nemzeti nőnevelés - II. A magyar nőmozgalom megindulása (483- 519 old.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest.

A nőnevelés története

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Gondolat Kiadó, Budapest.

Kornis Gyula (1927): A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Tizenegyedik rész: Magyar nemzeti nőnevelés - II. A magyar nőmozgalom megindulása (483- 519 old.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest.

Pukánszky Béla

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Gondolat Kiadó, Budapest.

A nőnevelés történetének - éppúgy, mint a férfiak történetének - több évezredes múltja van, amelynek minden részletre kiterjedő bemutatásával adós még a neveléstörténet-írásunk. Pedig a lányok nevelése évezredekig más utakon járt, mint a fiúké. Az emberről, a nevelésről, annak céljáról, az alkalmazott módszerekről elmélkedő filozófusok és pedagógusok szinte kizárólag a fiúk nevelését tartották szem előtt, amikor gondolataikat papírra vetették. Képletesen szólva a nőnevelés története hasonlatos a Hold tulsó oldalához: az emberek évezredekig csak találgathattak róla, és ismereteink ma is hiányosak. A mozaikszerű történeti források arra engednek következtetni, hogy a nőnevelés története jószerivel a nevelés "árnyoldalának" története.

Vezér Erzsébet

Vezér Erzsébet (1986): Írástudó nemzedékek. A Polányi család története dokumentumokban. MTA Filozófiai Intézet, Lukács Archívum, Budapest.

Polányi Laura

Polányi Laura: Néhány szó a nőről s nőnevelésről. 1905. In Írástudó nemzedékek. A Polányi család története dokumentumokban. Szerk.: Vezér Erzsébet. MTA Filozófiai Intézet, Lukács Archívum, 1986. 49-60.

Schaár Erzsébet

anya, anyaság

Badinter, Elisabeth (1999): A szerető anya. Az anyai érzés története a 17–20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen.

C. Molnár Emma (1996): Az anyaság pszichológiája. Akadémia Kiadó, Budapest.

Elizabeth Badinter


Badinter, Elisabeth (1999): A szerető anya. Az anyai érzés története a 17–20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen.
Badinter, Elisabeth, „XY, avagy a férfi identitásról”. Ford. Mihancsik Zsófia. Café Bábel (1994.4): 171-178.

Belinszki Eszter

Belinszki Eszter (1997): A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nők munkaerőpiaci helyzetéről. [htm] Szociológiai Szemle. 1. sz.

Belinszki Eszter (2003): A társadalmi nem mint a kutatás tárgya. Gondolatok egy konferencia kapcsán. [pdf] Szociológiai Szemle. 1. sz. 169–172.

A férfi cselekszik, a nő mutatkozik

Berger, John (1990): Mindennapi képeink. Corvina, Budapest.
„A férfi fellépése azt sugallja, mi mindent volna képes tenni velünk vagy értünk. Ez persze megtévesztő is lehet, ha olyan képességeket mutat, amelyeknek nincs birtokában. De a hatáskeltés célja mindig olyan erő érzékeltetése, amely képes hatást gyakorolni másokra.
Ezzel szemben a nő megjelenése az önmagához való viszonyulást fejezi ki, s azt határozza meg, mit nem lehet megtenni vele, a nővel. Megjelenésében szerepet kap minden mozdulata, a hangja, a nézetei, arckifejezése, öltözködése, maga választotta környezete, ízlése – valójában nem tud olyat csinálni, ami ne lenne ennek a képnek a része. A nő személyiségének annyira szerves része a megjelenése, hogy sok férfi hajlamos mintegy fizikai kisugárzásnak, valami- hő,- szag- vagy auraszerű jelenségnek felfogni. Nőnek születni annyit jelent, mint beleszületni egy kijelölt és körülhatárolt térbe, amely a férfiak fennhatósága alatt áll. (…) A fentieket így egyszerűsíthetjük: a férfi cselekszik, a nő mutatkozik. A férfiak a nőket nézik. A nők a mások által nézett önmagukat figyelik.” (Berger, 1990:48)

Arató Mihály

Arató Mihály (1997): A másik: NEM?! Nőkről és férfiakról - nőknek és férfiaknak. Grafit Kiadó, Budapest.

Angelusz Erzsébet

Angelusz Erzsébet (1984): Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest.

próbA

A forrás: valami

A nemi viselkedés szabályozása

Angelusz Erzsébet (1984): Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest. 68-72 old. : A nemi viselkedés szabályozása
------------------------------------------------------------------------------

"A nemek szerinti viselkedés beszabályozása az egyik legősibb intézményesítési eljárás az emberiség történetében. S ha fejlettebb társadalmakban az életkorra alkotott szabályokkal együtt csökkent is a nyílt társadalomszabályozó jelentősége, mind a mai napig, minden emberi kultúrában és társadalomban igen nagy szerepet játszik. (...) Kétségkívül, ha a társadalom fejlődésével rejtettebbé is váltak azok a társadalmi mechanizmusok, amelyek a nemi karakterrel függnek össze, az egészen nyilvánvaló, hogy mivel a nők és a férfiak közötti munkamegosztás hosszú időn át úgy alakult, hogy a férfiak végezték a társadalom reprodukciójával kapcsolatos teendőket, a nők pedig a "kis család" fenntartásával járó feladatokat, a férfiak és nők viselkedésének beszabályozása nemcsak másként, de az uralmi és alávetett szerepkör logikája szerint történt. E ténynek sok tünete van. E helyen csak egyet említenék: az emberi fogalmának megalkotásakor rendszerint csak férfi- tulajdonságokkal számoltak az általánosítók. Annak a "másságnak" a tárgyilagos megismerése iránti igény, amely a nőket jellemzi a férfiakkal szemben, csak a legújabb korban fedezhető fel. "

2007/02/12

Zeisel Éva

Virginia Woolf világa

Bécsy Ágnes: Virginia Woolf világa. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 186-196 old. Saját szoba

Az angol nők 1866 óta végezhetnek (korlátozott lehetőségek mellett) egyetemet. 1880 óta jogosultak önálló vagyont birtokolni. 1919 óta van szavazati joguk, és 1928-ban szállítják le választójogi korhatárukat harmincról huszonegy évre. A húszas években rohamosan emelkedik a szabad foglakozású, értelmiségi nők száma; minden korábbit felülmúlt a férjezetlen, dolgozó nők aránya. Az emancipációs mozgalom szervezetei tovább működnek; megjelenik a több évtizedes harc történetét ismertető terjedelmes összefoglalás („Az ügy” - Ray Strachey tollából); az emancipációs szellem egyre szélesebb rétegekben terjed. A fegyverzajt fokozó „tudós” könyvek látnak napvilágot. „A nők szellemi, morális és testi alsóbbrendűségéről” vagy történelmi szerepükről, sokszor középkori tudományossággal intézve el a kérdést: mihelyt gyerekekre nincsen többé szükség, a nők iránti szükséglet is végérvényesen kihal”. A ma már elképzelhetetlen méretű és színvonalú dühök és provokációk dúlásához Virginia Woolfnak is volt szava. A Morley College munkásasszonyai körében töltött órák és a Szövetkezeti Testület richmondi szekció elnökeként végzett munka 1923 után írásban találnak folytatást. Az Orlando szatirikus művészi tettén túl esszékben és panfletekben foglakozik a témával. Javarészt irodalmi tárgyú esszéiben is fáradhatatlanul kutatja a nők sorsát a történelemben; az emancipáció kérdését szélesebb irodalom- és társadalomtörténeti összefüggésekben, magas gondolati igénnyel elemzi. Nem a divatindulatok acsarkodása fűti (a szüfrazsettekkel korántsem rokonszenvezett fenntartás nélkül), s ha érvelésén szükségszerűen átüt az indulat is, annak mindig tudatában van. A korabeli feminista írások közül az ő művében szólal meg talán leghatározottabban a feminizmus politikus és bölcseleti tudatossága – a makacs „szextudat” agresszivitása nélkül. A korhangulat bélyege természetesen rajta van ezeken az írásokon, kiváltképp a panfletjein. A nőkérdés végletes felnagyítása a maradandó felismeréseket is elhomályosítja, és a valódi veszélyek elhárításában a tényleges szerepénél jóval többre tartott feminista mozgalomra hajlamos osztani a vezető szerepet. Politikai feminizmusának nem is jelentéktelen hangsúlyzavarai és távkövetkeztései a mai olvasóban ellenérzéseket szülhetnek, vagy inkább: mérsékelt unalmat és megbocsátó mosolyt. Ám sok észrevétele – elsősorban történelmi és irodalomtörténeti elemzése – ma is eleven igazságaival arra figyelmeztet, hogy a korhangulattal, önnön polgári, értelmiségi szemléletével magyarázható aránytévesztései legalábbis színvonalas tévedések.
Amikor 1928 májusában átveszi a „Femina Vic Heureuse” díjat, nemcsak regényírói munkásságának elismerését érezheti; a díj a richmondi szekcióelnöknek és a feminista esszék szerzőjének szól. A sors iróniája, hogy igényes irodalmi feminizmusának szinte vulgáris tagadásaként, élete egyetlen irodalmi kitüntetését „mint nő” kapta. A kitüntetés és az elképesztően buta ünnepély, amit nem kis keserűséggel nyugtázott, a közvéleményre mély hatást gyakorolt. Októberben a cambridge-i egyetem küld meghívást: a Newnham és a Girton College nőhallgatói kérik fel előadásra „A nők és a regény” témáról. A cambridge-i útból - előtte néhány nappal jelent meg az Orlando - valóságos diadalmenet lett; a hallgatóság tömegére való tekintettel az előadást meg kellett ismételnie.
A fogadtatás is hozzájárulhatott az elhatározáshoz, hogy az érintett kérdéseket átfogóbb gondolatmentekben, elemzően megírja. A mű 1929. márciusáig már hat fejezetté, teljes könyvvé duzzad, s a terjedelmes panflet októberben jelenik meg Saját szoba címen. Gondolatmenete Virginia Woolf feminizmusának foglalata. Felépítésével, logikai következtetést novellisztikus fordulatokkal váltogató érvelésével, nagyszerű humort komoly indulattal vegyítő hangnemével, frappáns tömörséget bőszavú körülményességgel keverő stílusával – jellegzetes panflet. Ma már ott érezzük túlméretezettnek, ahol a maga korában a leghatásosabb lehetett (első két fejezetében), és maradandónak azonban a történeti fejezetekben, ahol a hatásos panflet jellegtől eltávolodva, elemzéseinek gondolati erejével hat.
Kiinduló felismerése, hogy „A nők és a regény” témájának tárgyalása óhatatlanul a nők társadalmi helyzetének elemzéséhez vezet; akár az általuk írott, akár a róluk szóló irodalmat nézzük, a szociológiai vonatkozások – okként és magyarázatként – meghatározók. A nőíró művének léte vagy nemléte és esztétikai minősége is a tőle megtagadott vagy már rendelkezésére álló saját szoba függvénye. A panflet ezt a tételt kívánja igazolni.
A novellisztikus bevezetésben az író két egyetemen tett látogatását idézve szellemes párhuzamot von a férfiak sokszázados, impozánsan gazdag "Oxbridge"-e és a nők kis múltú, nyomorúságos "Fernham"-je között. A különbség okait kutatva jut el újabb novellisztikus fordulattal a British Museum könyvtárába, hogy utánanézzen: mit írnak a tudós könyvek a nőkről. Első megdöbbenését az ilyen tárgyú könyvek szédítő mennyisége váltja ki; a másodikat az, hogy - más témáktól eltérően - e tárgy „tudományos” vizsgálatához elegendő szakképzettséget biztosító tény, ha a szerző nem nő; majd konstatálja, hogy a nők viszont századok során egyetlen könyvet sem írtak a férfiakról. A könyvek szerzői a nőről mindent és mindennek az ellenkezőjét állítják: hol légies szellemű angyal, hol tyúkeszű hárpia, többnyire az utóbbi. (Tömérdek konkrét példát idéz.) Az olvasottak alapján Virginia Woolf megpróbálja elképzelni a „férfit”, aki mindezt írta. Ám a vörös és disznóképű „professzor” portréján felismeri a gyűlölet és a düh nyomát, tudniillik saját gyűlöletéét, ami válasz a kihívásra. Dühe reakció a könyvekre, melyek az indulat vörös fényében íródtak, nem az igazság fehér fényében. De hát honnét a „professzor” indulata? Egy napilap címeit végigolvasva még a marslakó is nyomban rájönne, hogy: Angliában patriarchátus van; a rang, vagyon és hatalom a férfiaké. És a gazdagok közismerten dühösek a szegényekre. Feltehető, amikor a professzor kicsit túl hangosan bizonygatja a nők alsóbbrendűségét, akkor nem a nők alsóbbrendűségére gondol; hanem a saját felsőbbrendűségére. A nők elleni indulat a hatalmi helyzet „objektív” igazolása. Mivel a nők ősidők óta tökéletes kiszolgáltatottságban éltek, a napi kosztért cserébe a bűvös tükör szerepét töltötték be, melyben megvan az a felséges képesség, hogy a férfi alakját kétszeres életnagyságban verje vissza. Ezért aztán, míg minden rosszat elmond róla, a férfinak mégis szüksége van a nőre; a nő pedig ezért nem ír soha könyvet a férfiról. Mihelyt saját szobára és évi ötszáz font jövedelemre tesz szert, nem kell többé a tükör szerepét játszania. A nők helyzetéről (és értékéről) elfogulatlan képet a jelenlegi vitairatok alapján nem kaphatunk, egyetlen objektív út van: a történelem vallatása,- amit a jelenkori polémiák szeretnek elkerülni. A szerző a múlt tanúságaihoz fordul - és zavarba esik. A múlt irodalmi példái szerint a nő - Antigoné, Alkésztisz, Phaedra, Cassandra, Médeia, Berenice, Lady Macbeth, Anna Karenina és Madame Bovary - az akarat és az erkölcsi bátorság megannyi kiválósága; a történész viszont semmi nevezeteset nem tud róla azon kívül, hogy a konyhában tartózkodik, és sanyarúbb századokban rendszeresen verik. A kivételek - Erzsébet királynő, Medici Katalin-csak erősítik a törvényt: a XVIII. századig a nők a férfiak birtoktárgyait képezték, a történelemhez és kultúrához annyi közük volt, hogy ők termelték a biológiai nyersanyagot. Az író itt rá jellemző képzeletjátékba bocsátkozik: ha történetesen Shakespeare-nek lett volna egy nála tehetségesebb, zseniálisabb húga - mi lett volna Jane Shakespeare sorsa? Feltehetően fiatalon megtébolyodik és öngyilkos lesz, vagy megégetik mint boszorkányt. Hogy alkotó vágyait megvalósítsa; legelőbb is meg kellett volna szöknie családjától és a várható házasságtól, e szentesített prostitúciótól. Ám ez vagy éhhalált vagy újabb, nem szentesített prostitúciót jelentett volna. A nő egyetlen értéke a tisztasága volt, ettől számított egyáltalán emberi lénynek. A tisztaság fétise a függőség erkölcsi megfogalmazása. A tisztaság kötelezettségének emléke kényszerítette a nőre a tökéletes anonimitást a tizenkilencedik század végéig, Currer Bell, George Eliot, George Sand... megpróbáltak, bár hasztalan, férfinévvel fátylat borítani arcukra. Így rótták le a kötelező vámot egy konvenciónak, melyet a másik nem éltetett és táplált beléjük: hogy a nő számára a nyilvánosság - fertő. A névtelenség a vérükben van.
A művész munkáját a világ egyszerűen csak közönnyel fogadja, ám a nő alkotó próbálkozásai kemény ellenállásba ütköznek. A világ nem azt mondja neki: írj, ha mindenáron írni akarsz; nekem ugyan mindegy. A világ ellenségesen röhög: Írni? Te akarnál írni? A világ: a férfiak társadalma, melyből a nő lényegében ki van rekesztve, a névtelenségbe van száműzve.
A Shakespeare húgáról való eszmefuttatás megszüli azt a felismerést is, hogy abban a korban egy nő semmiképpen nem lehetett shakespeare-i tehetség, mert shakespeare-i tehetség nem születik robotoló, műveletlen szolgák között. A tehetség természete, hogy mindig az uralkodó osztály körében virágzik ki, s ez nemcsak a társadalmi osztályok, hanem a nemek vonatkozásában is érvényes. A szerző eljut a történelmi kizsákmányolás és a nők helyzete közti párhuzam és egybefonódottság világos megállapításához. Ennek igazolódását látja abban is, hogy a nők emancipációs küzdelmei pontosan „követik” a társadalmi korszakváltások ütemét. A polgári fejlődés küszöbén, a XVI. században a felső arisztokrácia nőtagjai képviselik a harc élgárdáját, a XIX. század elején, a polgári fejlődés csúcsán a középosztálybeli nők veszik át ezt a szerepet, és a XX. század elejétől jelennek meg a kispolgárság és a munkásosztály még gyér számú és gyenge női képviselői.
A pamflet IV. fejezetében elemzi, hogy az angol „női” irodalom társadalmi bázisában hogyan tükröződik a fejlődés menete. Winchilsea grófnő, Margaret Cavendish hercegnő, Dorothy Osborne, Aphra Behn, Jane Austen, Charlotte és Emily Brontë, George Eliot műveiben találja meg a folyamat csomópontjait. A két arisztokrata hölgy verseiben ott a motívum, mely a nőírók műveit századokon át tönkreteszi, de rámutat arra is, hogy a nők írói ambícióját a kezdetekkor úgyszólván ez az esztétikai kudarcot szavatoló élmény szabadítja fel: a női sors elleni melankolikus-indulatos lázongás. A tragikus sorsú arisztokrata nők műveinek szinte ez az egyetlen témája és mondanivalója. A nyomukba lépő Dorothy Osborne már azt vallja, hogy jól nevelt hölgy borzad a könyvek írásától, ezért ő levelet ír, az ugyanis "nem számít". A XVIII. századot elárasztják a levél- és naplóíró nők. A polgári szellem gyümölcse, hogy lázadozásuk már nem él tragikus gesztusokkal. A „női” irodalom polgári forradalmát Aphra Behn vívja meg azzal, hogy precedenst teremt hányatott sorsával és életművével: egy nő immár megélhetését is képes biztosítani azzal, hogyha ír. Mihelyt kitör az egzisztenciális kiszolgáltatottságból, a nőíró témája és hangneme megváltozik. Balsorsán kívül már mást is képes észrevenni a világból. Élményköre ugyan nem terjed túl a polgári ház társalgóján, de azt, ami itt történik, fokozódó objektivitással tudja meg- figyelni, s már nem levelet, hanem regényt ír. Amint a kisebbrendűségi érzés személyes indulata csökken, úgy növekszik az esztétikai siker valószínűsége. Virginia Woolf hallatlanul érdekes, finom elemzések során hasonlítja össze Jane Austen és Charlotte Brontë művészetét. Austen nem lép túl szűkös világa keretein, mégis, kisebb tehetséggel tökéletesebb műveket ír pályatársánál, akit a kitörés, a teljes világ felfedezésének vágya hajt, és kompenzációs védekezése megtöri a szemlélet, a kifejezés egységét, megszólaltatja benne a kisebbségben elvérző harcos dacát. Valahányszor a nőíró kimerészkedik meghódított témáinak bástyái mögül, a védekező ingerültség szétrombolja valóságszemléletének objektív, hiteles egységét. Akár a mert én csak egy nő vagyok, akár az érek annyit, mint egy férfi szól belőle, már nem művészet, amit csinál, már nem a témájáról beszél, hanem önmagáról.
A nők - eltérő társadalmi helyzetük következtében - részben más értékrendet éreznek magukénak, mint a férfiak; a valóság- hoz fűződő kapcsolatukban más fontossági sorrend érvényesül. A különbség annál erősebb, minél inkább társadalmon kívüli helyzetben él a nő. Mégis, hogy elfogadtassa magát, a nőíró kénytelen értékrendjét a maszkulin normához közelíteni, mely részben nem az övé, és olyan esetlenül csetlik-botlik benne, mint a másik nem ruháiban. Persze nemcsak az értékrendet kell átvennie, hanem az egész konvenciórendszert. Ábrázolásmód- ját, műfajait, mondatszerkezeteit csak a „férfi”-irodalom arzenáljából szerezheti be, s mihelyt megpróbálja átformálni, saját méretére és kényelmére szabni, kiteszi magát mindenféle támadásnak, ami elsősorban mint nőt éri.
A XX. századba lépő nőíró számára az alapfeladat változatlanul a téma- és látókör bővítése (a szélesedő társadalmi mozgás- szabadság szerint) és a saját, organikus forma- és látásmód meg- teremtése. A valósághoz fűződő kapcsolatok gyarapodásával a nőírók műveiben tovább csökken az önéletrajzi indítás, lassan megtanulják az írást művészetként, nem pedig önkifejezésként használni. Kivált mióta nemcsak szépirodalmat írnak, hanem természettudományos, közgazdasági, történelmi stb. műveket, s az objektív írásmódban is jártasságot szereztek. A tematika bővülése az érdemleges „befelé fordulást” is lehetővé teszi. ...gondolkodni kezdtem, jut-e eszembe olvasmányaim közül olyan, mely két nőt barátként ábrázolna. . . De úgyszólván kivétel nélkül a nőket csak a férfiakhoz való viszonyukban ábrázolják. Különös gondolat, hogy Jane Austenig az irodalom nagy nőalakjait nem pusztán a másik nem szemszögéből ábrázolták, hanem kizárólag a másik nemhez fűződő kapcsolatukban. És Virginia elborzad a gondolatra, milyen lenne ma az irodalom, ha a férfiakat is kizárólag a nőkhöz való viszonyukban ábrázolták volna - mint barátot, katonát, filozófust, társadalomalkotó embert soha. Ebben látja legékesebb bizonyítékát annak, amit a nők évszázados társadalmon-kívüliségéről mondott. A nőket az irodalom is a társadalmi elidegenedés mintapéldáiként örökítette meg; olyan lényekként, akik abban a világban élnek, melynek alakulásához közvetlenül nem lehet közük, mely nem az övék, hanem munkaadóiké.
Ha a nők végre nem önéletrajzíróként, hanem művészként írnak a nőkről, ezzel a nő eddig ismeretlen alakja is bevonul az irodalomba. Mert a nők többsége mégsem szajha és kurtizán; életük jeltelen hétköznapjaiban is bonyolultabb a létük. A nő regénye ábrázolhatja, hogy milyen a nő valódi viszonya a világhoz, milyennek érzi, tudja önmagát, hogyan teremti meg a maga világ- teljességét-nem pusztán a férfiakkal való kapcsolatában. A nőíró meg kell, hogy tanuljon keserűség nélkül nevetni a másik nem hiúságain - vagy különösségein, mert ez kevésbé sértő szó. Mindenkinek a tudatában van egy kicsike pont, egy fillérnyi terület, amelyet önmaga nem lát. . . Gondolják meg, mennyit tanultak a nők Juvenalis kommentárjaiból vagy Strindberg kritikájából. . . A férfiról teljes kép nem festhető addig, míg egy nő le nem írja azt a fillérnyi területet.
A nők újfajta érzékenységet is hozhatnak az irodalomba: több közük van a testi léthez, írásukban erőteljesebb funkciót kaphatnak a közvetlen tapasztalati, érzéki tények. A női regény rövidebb lesz, líraibb stb. És az immár nem „szextudatosan”, hanem egészségesen felfogott „másság” rendjén is van. Hiszen a valódi emberség a kettősségben teljesül ki; abban az irodalomban, amely női is és férfi is. (Mintha az Orlando érvelő kiegészítését és Virginia saját regényelméletének kivonatát hallanánk.) A pamflet végső fejezete az androgün szellemiség jelentőségét fejtegeti, Coleridge alapján állítva, hogy a valódi művészi alkotószellem mindig androgün, akár férfié, akár nőé. Csak a nemi tudat feletti integrális tudat a valóban építő-alkotó, csak az ilyen tudat terméke a valóban humánus alkotás, mely a nemi megosztottság korlátai között nem jöhet létre.
Virginia Woolf a jelenkori társadalom és irodalom antihumanizmusát látja abban, hogy míg a nők nem érték el a szellemi egyenjogúság androgünitását, a férfiak veszedelmes mértékben visszaléptek tőle. Hogy a férfiak műveiben (Joyce, Hemingway, Kipling, Galsworthy, Lawrence) harsog az öntudatos, provokatív maszkulin-tudatosság, az szerinte az emancipáció erősödésének a következménye, arra válasz. Azonban nemcsak az irodalomban figyelhető meg ez, hanem a társadalmi ideálokban és gyakorlatban is. Lassan így rajzolódik ki előttem az eljövendő korszak, mint az önhangsúlyozó, agresszív férfieszmény kora, melyet. . . Olaszország vezérei gyakorlatilag már el is értek. . . . . .az újságok szerint az olasz regény sorsát máris aggodalom kíséri. Az akadémikus urak összeültek, hogy tanácskozzanak „az olasz regény fejlesztéséről”. „A rang, a tőke, az ipar és a fasiszta korporációk híres képviselői” gyűltek össze a minap, hogy megvitassák a helyzetet, és máris táviratoztak a Ducénak, abbéli reményüknek adva hangot, „hogy a fasiszta rend hamarosan életet fog adni egy hozzá méltó irodalomnak”. Ha osztoznánk is e kegyes reményben, akkor is kétséges, hogy születik-e költészet inkubátorban. A költészetnek nemcsak apára van szüksége, hanem anyára is. A fasiszta költemény, az ember mégiscsak tart tőle, förtelmes kis homunculus lesz. . . .
Ahogy a női irodalom történetének áttekintésekor kitűnő érzékkel tapintott rá az összefüggésekre, melyek a női sorsot történetileg a társadalmi osztályviszonyokhoz és a kizsákmányolás formáihoz kötötték, most is jól látja a végsőkig élezett „férfieszmény” brutalitásának fenyegetését ott, ahol a legnyilvánvalóbb: a fasiszta társadalomban. Kortársi ítélete mégis differenciálatlan és egyoldalú. A megállapítottakból elfelejti levonni a következtetést, melyet kimondatlanul sugallnak. Azt, hogy az alkotó androgün szellemtől való eltávolodás nem csupán a szüfrazsett mozgalom kiváltotta ellenreakció, hanem egy másik, félelmetesebb, politikai mozgás következménye is, kiélezett formája nem vezethető le pusztán a maszkulin és feminin viszonylatokból. Virginia Woolf gondolkodásában az emancipáció ügye századunkhoz érve bekebelezi az osztályharcot, és megnehezíti a fasizmus valódi természetének - bár nem a fenyegetés méretének - felismerését. Nem tadja tisztázni, amit pontosan megérzett; ezért nem veszi észre, hogy Mussolini ellen nem lehet a feminin szellem ápolgatásával védekezni. Virginia Woolf szerint a politika eleve és alapjában maszkulin terület, melyről a nők jelenleg is ki vannak tiltva, így - némi daccal - hátat fordít neki s vele a probléma hiteles megragadásának.
Az elmúlt fél évszázad távlata tisztázta ennek a nagyszabású pamfletnek az értékes, időálló gondolatait, finom észrevételeit, és végérvényesen porral lepte be feminizmusának egyoldalúságát, eltúlzott argumentumait. Megjelenésekor azonban határozottan kényelmetlen írásműnek számított. Nagyobb támadás nem érte - írója túlságosan megbecsült személy volt ahhoz. Ám a nyomasztó csend rosszabb a támadásnál is; az író könyvét kibocsátva abba az agresszív védekezésbe vonul vissza, melyet kritikusan maga is a női alkotók negatív jegyének ismer el. Fiatal szüfrazsettektől lelkes magánlevelek érkeznek, de E. M. Forster nem vállalja, hogy kritikát írjon könyvéről a Timesba. S e tapintatos csendben Virginia megsejti - sikerei csúcsán - a következő évtized elborulását: a kisebbség magányát, mely korántsem csak a feministáé már; a brutális férfieszmény korát, mellyel szemben világa nem elég szilárd, de amíg lehet, fenn kell maradnia törékeny és támadott eszményeivel.
Az elkövetkező hónapokban kolostorba vonulok; magamba fogok elmerülni; a Bloomsbury halódik. Szembe kell néznem bizonyos dolgokkal. Kalandok és támadások ideje következik, magányos és fájdalmas, azt hiszem. De a magány egy új könyvhöz is jól jön.
Az új könyv a hanyatlás és összeomlás előtt már-már borzongató erővel fölcsapó élet- és alkotó energia szülötte, az életmű témáinak kiteljesítő fúgája: a Hullámok.

Vita és vallomás

Gyűlölöm a birtokonbelüliek biztonságát,
az érdektelenség nyugalmát,
a közös megegyezések higgadt becstelenségét,
az okosságot, amely szemethúny az árulásra,
én féltékeny vagyok,
nekem van mit veszítenem ....